Изберете вашия език
държава
чешки
датски
немски
гръцки
английски
испански
естонски
френски
италиански
литовски
латвийски
нидерландски
норвежки
полски
португалски
румънски
словашки
словенски
шведски
украински

Устав

§ 1. Дефиниции 1. Регламенти - тези Правила, определящи правилата за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние чрез Онлайн магазина, правилата за изпълнение на тези договори, правата и задълженията на страните по Споразумение за дистанционни продажби и правила за процедура за рекламации. В обхвата на услугите, предоставяни по електронен път, Правилникът е съответно регламентът по чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги. 2. Клиент - пълно дееспособно физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, на което законът признава правоспособност, което сключва с Продавача Договор за продажба от разстояние. 3. Потребител - потребител по смисъла на чл. 22 1 от Гражданския кодекс. Съгласно законовата дефиниция: Потребител е физическо лице, което извършва правна сделка с предприемача, която не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност. 4. Физическо лице, управляващо ЕТ, извършващо покупка с непрофесионален характер - физическо лице, сключило Договор за продажба от разстояние, пряко свързан с неговата стопанска дейност, когато от съдържанието на този договор е видно, че не е на професионален характер за това лице, произтичащ по-специално от предмета на неговата стопанска дейност, предоставен въз основа на разпоредбите на Централния регистър и информацията за икономическата дейност, на които законът дава право на: оттегляне от договора при условията, предоставени на Потребителите, да прилага разпоредбите относно злоупотребяващите клаузи, използвани в образците на договори и относно отговорността по гаранцията за дефекти в продадения артикул. 5. Продавач: UNITRAILER Sp. z o.o., тел. , unitrailer@unitrailer.eu, NIP PL5213739921, REGON 364800260,. 6. Адрес на седалище на продавача: [iai:адрес_на_фирма], [iai:пощенски_код_на_фирма] [iai:град_на_фирма]. 7. Онлайн магазин - уебсайт, поддържан от Продавача, достъпен на следните имейл адреси: https://utrailer.bg, чрез който Клиентът може да получи информация за Стоките и тяхната наличност и закупуване на Стоки или поръчка на услуга. 8. Договор за продажба от разстояние - договор за продажба на Стоки/предоставяне на услуги/доставка на цифрово съдържание (ако е приложимо), сключен чрез Онлайн магазина. 9. Стока - движима вещ, която Клиентът може да закупи в Онлайн магазина. 10. Политика за поверителност на онлайн магазина и бисквитки - документ, определящ подробни правила за обработка на лични данни и използване на бисквитки. Правилата за поверителност и бисквитки представляват Приложение 3 към Правилата и са достъпни на https://utrailer.bg/bul-privacy-and-cookie-notice.html. 11. Траен носител - означава материал или инструмент, позволяващ на Клиента или Продавача да съхранява информация, адресирана лично до него, по начин, който позволява достъп до информацията в бъдеще за период от време, подходящ за целите, за които тази информация се използва и позволява възпроизвеждането на съхранената информация в непроменен вид, по-специално електронна поща. 12. Електронна форма за поръчка - Продавачът предоставя на Купувача електронна процедура за извършване на поръчка. 13. Електронен формуляр за връщане - електронната процедура за извършване на връщания, предоставена от Продавача на Купувача; наличен на https://utrailer.bg/returns-open.php. 14. Електронна форма за рекламация - електронна процедура за рекламация, предоставена от Продавача на Купувача; наличен на https://utrailer.bg/rma-open.php. 15. Изпращане на поръчка - потвърждение на поръчката чрез натискане на бутона "" от страна на Клиента, считано за подаване на обвързващо волеизявление от страна на Клиента за сключване на Договор за дистанционна продажба с Продавача. 16. Акаунт - съвкупност от данни, съхранявани в Онлайн магазина и в ИКТ системата на Продавача относно даден Клиент и направени от него поръчки и сключени Договори за продажба от разстояние, с помощта на които Клиентът може да извършва поръчки, като както и своевременно - отмените или редактирайте и сключете Договори за продажба от разстояние. 17. Оценка на обслужване на поръчка и Оценка на отделни стоки - субективни изявления и оценки, дадени от Клиента под формата на звезди от 1 до 5 за Онлайн магазина след приключване на Поръчката. #### § 2. Общи разпоредби 1. Видове и обхват на услугите, предоставяни по електронен път: 1. сключване на Договори за онлайн продажба - в обхвата на Стоките, продавани в Онлайн магазина, 2. Правила за регистрация и използване на Акаунта като част от онлайн магазина, 3. добавяне на мнения, коментари и оценки - клиентът може да добави мнение или коментар към поръчката си, 4. изпращане на имейли, в които Продавачът потвърждава получаването на поръчката, евентуално получаване на плащане, приемане на поръчката за изпълнение. 2. Използването на Онлайн магазина е възможно при условие, че ИТ системата, използвана от Клиента, отговаря на следните минимални технически изисквания: 1. уеб браузъри в текущата версия, напр.: Firefox Chrome * Microsoft Edge 2. всяка програма за преглед на файлове в PDF файлът. 3. Продавачът прави настоящите Правила и Приложения достъпни чрез връзката на началната страница преди сключването на Договора за продажба от разстояние, по време на него и след неговото приключване. Купувачът може да го изтегли и разпечата. 4. За да гарантира сигурността на предаването на съобщения и данни във връзка с предоставяните услуги, Онлайн магазинът предприема технически и организационни мерки, подходящи за нивото на сигурност на предоставяните услуги, по-специално мерки за предотвратяване на неоторизирано придобиване и модификация на лични данни, изпратени в интернет. #### § 3. Поръчки 1. Поръчка в Онлайн магазина може да се направи през Акаунт или да се избере опция за покупка без регистрация, като в този случай се създава вътрешен акаунт, на базата на който Клиентът може да създаде Акаунт. Вътрешният акаунт се поддържа, докато данните не бъдат изтрити от системата или акаунтът бъде блокиран. 2. Покупката се извършва чрез попълване на Електронната форма за поръчка, достъпна на сайта на Онлайн магазина. Изборът на поръчаните Стоки става чрез добавянето им в кошницата. Електронната форма за поръчка уточнява i.a. какви Стоки, на каква цена и в какви количества желае да поръча Клиентът до посоченото от него място. Клиентът предприема подходящи технически стъпки въз основа на показаните съобщения. 3. След като Клиентът предостави всички необходими данни, ще се покаже резюме на поръчката. Резюмето на поръчката ще съдържа информация за: данни, идентифициращи Продавача, предмет на поръчката, единична и обща цена на поръчаните Стоки, включително разходите за доставка и други разходи, ако има такива, избрания начин на плащане, избрания начин на доставка , време за доставка и разходи. 4. Ако предмет на договора е доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител или услуги, предоставяни по електронен или дистанционен път – Потребителят в допълнителното поле за отметка, необходимо за извършване на поръчка и намиращо се в Електронната форма за поръчка, дава следното съгласие: „Съгласен съм да доставям цифрово съдържание, което не е записано на материален носител или да стартирам услугата преди изтичането на 14 дни от датата на сключване на договора и потвърждавам загубата на правото на отказ от договора . Продавачът ще потвърди получаването на горното. съгласие по имейл. 5. За да направите Поръчка, е необходимо да предоставите лични данни, отбелязани като задължителни в Електронната форма за поръчка, да приемете съдържанието на Регламента, да изпратите поръчката чрез натискане на бутона "". 1. Изпращането на Електронната форма за поръчка от страна на Клиента е обвързващо волеизявление за сключване на Договор за продажба от разстояние, съгласно настоящите Правила. 2. Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен в момента на приемане от Продавача на Електронната форма за поръчка, което се потвърждава чрез извеждане на съобщение на Купувача, потвърждаващо приемането на поръчката и предоставяне на нейния номер. 3. След сключване на Договора за продажба от разстояние, Клиентът получава под формата на имейл потвърждение за направената поръчка, съдържащо: потвърждение на поръчката и окончателно потвърждение на всички съществени елементи на Поръчката и общите условия на сключената Договор за продажба от разстояние (Регламент на онлайн магазина заедно с Приложения № 1 и 2), данните на Продавача, отговорността на Продавача за качеството на услугата, относно предоставяните от Продавача услуги след продажбата и относно начина и последиците от оттегляне от договора. Указания за начина и последиците от отказ от договора са включени в Приложение № 1. 4. До започване на изпълнението на поръчката от Продавача: 1. Клиентът може да промени поръчката си чрез техническото решение, достъпно на сайта на Електронна форма за поръчка и преминаване през целия път на поставяне на поръчка отново. Промяната на поръчката става чрез подаване на нова, която замества предходната. Алтернативно, извършеното от Клиента плащане се урежда срещу нова поръчка, а в случай на надплащане се връща по банковата сметка, от която е извършено плащането. 2. Клиентът може да се откаже от поръчката си, като избере опцията „отказ от поръчката“, налична на страницата Електронна форма за поръчка. 5. Ако Клиентът анулира поръчката, Продавачът възстановява полученото плащане в рамките на 3 работни дни. Възстановяването ще бъде направено чрез същия метод на плащане, използван от Клиента. 6. Срокът за изпълнение на поръчката е от 1 до 30 работни дни от датата на сключване на договора. #### § 4. Плащане 1. Онлайн магазинът предлага възможност за извършване на плащания под формата на предплащания, при доставка (с плащане по сметка след доставка ). Възможността за плащане с разсрочено плащане е възможна в ситуации, индивидуално договорени с Продавача. 2. Заплащането на стоките може да се извърши по начина, избран в момента на подаване на поръчката в Електронната форма за поръчка. 3. Наличните в момента методи на плащане под формата на предплатени плащания в онлайн магазина са налични на https://utrailer.bg/bul-payments.html. #### § 5. Доставка 1. В Електронната форма за поръчка, Клиентът избира начин на доставка, като маркира направения избор. 2. Ако Клиентът не успее да вземе Стоката, което ще доведе до връщането на Стоката на Продавача - Продавачът може да се откаже от договора за продажба. Отказът от договора става чрез подаване на изявление до Клиента под формата на имейл. 3. В ситуацията, посочена в точка 2, Продавачът се задължава незабавно да върне на Клиента полученото плащане за закупената от Клиента Стока. 4. Текущо наличните методи за доставка в онлайн магазина са достъпни на https://utrailer.bg/bul-delivery.html. #### § 6. Отказ от договора - електронен формуляр за връщане 1. Купувачът, който е Потребител, сключил Договор за продажба от разстояние, може да се откаже от него в рамките на 30 дни, без да посочва причина. При отказ от договор за покупко-продажба от разстояние – договорът се счита за несключен. 2. Право да се откаже от договора при условията, посочени в глави 6 и 7 от настоящия правилник, има и физическо лице, извършващо едноличен търговец, извършващо покупка с непрофесионален характер. 3. Продавачът ще провери правото на подаване на декларация за отказ от Договора от лицето, посочено в т.2. Проверката се извършва, като се проверява дали сключеният договор няма професионален характер за това лице - което се извършва по-специално чрез анализиране на ПКД кодовете, посочени в Централния регистър и Информацията за икономическата дейност. 4. Ако се установи, че покупката на Стоките, извършена от лице, управляващо ЕТ в Онлайн магазина, е с професионален характер - Продавачът незабавно, т.е. не по-късно от 3 работни дни от получаване на декларацията за отказ - информира лицето, подало декларацията, че във връзка с професионалния характер на извършената покупка – няма право на отказ, поради което представеното изявление за отказ от договора – не поражда правни последици. Ако, заедно с декларацията за отказ от договора, Стоката е физически върната - Стоката ще бъде изпратена обратно за сметка на лицето, направило декларацията, и на адресните данни, предварително посочени в Поръчката. Отговорът на Продавача ще бъде предоставен чрез същия метод, използван от лицето, подало изявлението. 5. При отказ от договора - Потребителят поема само преките разходи по връщането на Стоката. 6. Изявлението на Потребителя трябва ясно да изразява волята му за отказ от договора, като по-специално Потребителят може: 1. да използва електронния формуляр за връщане, достъпен на уебсайта на Онлайн магазина: https://utrailer.bg/returns-open.php . 2. да се откаже от договора чрез формуляра за отказ, който е Приложение № 2 - като го изпрати на адреса на управление на Продавача. 3. Продавачът незабавно потвърждава на траен носител факта на получаване на изявлението за отказ от договора, подадено по начина, посочен в точки 1 и 2. 7. За спазване на крайния срок е достатъчно да изпратите изявлението преди изтичането му . 8. Срокът за отказ от договора започва да тече: 1. за договор, в изпълнение на който Продавачът издава стоката, като се задължава да прехвърли собствеността й - от Потребителя или трето лице, различно от посочения от него превозвач, което поема владението Стоките, а в случай на договор, който: 1. включва много артикули, които се доставят поотделно, на партиди или на части - от постъпване във владение на последния артикул, партида или част; 2. се състои в редовно предаване на вещи за определен период от време - от постъпване във владение на първата вещ; 2. за други договори - от датата на сключване на договора. 9. Образецът на декларация за отказ от договора (Приложение № 2 към настоящия Регламент) и информация за упражняване на правото на отказ от договора (Приложение № 1 към настоящия Регламент) се предоставят в електронния формуляр, посочен в точка 3.5. 3 от настоящия правилник. 10. Правото на отказ от договор за покупко-продажба от разстояние не важи за договори по чл. 38 от Закона от 30 май 2014 г. (Вестник на законите от 2019 г., т. 134) относно правата на потребителите, включително Договори: 1. при които цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които предприемачът няма контрол и които могат да настъпят преди крайния срок за отказ от договора; 2. чийто предмет на услугата е несглобяем артикул, произведен по спецификация на Клиента или служещ за задоволяване на индивидуалните му нужди; 3. чийто предмет на услугата е артикул, доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне на опаковката поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковката е била отваряна след доставката; 4. предмет на които са звукови или визуални записи или компютърни програми, доставени в запечатана опаковка, ако опаковката е била отваряна след доставката; 5. за доставка на цифрово съдържание и електронни лицензи, които не са записани на материален носител, ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след като го е информирал от предприемача за загуба на правото на отказ от договора; 6. чийто предмет е артикул, който се разваля бързо или има кратък срок на годност, и в който предмет на услугата са артикули, които след доставката си поради естеството си са неразривно свързани с други артикули; 7. за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент; 8. сключени чрез публичен търг; 9. за предоставяне на услуги по настаняване, различни от жилищни, транспорт на стоки, автомобили под наем, кетъринг, услуги, свързани с отдих, развлечения, спортни или културни събития, ако в договора е посочен ден или период на предоставяне на услугата; 10. при които предмет на услугата са алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба и чиято доставка може да се извърши само след 30 дни и чиято стойност зависи от пазарните колебания, върху които предприемачът няма контрол; #### § 7. Последици от отказ от договора за продажба на стока 1. В 14-дневен срок от датата на получаване на декларацията за отказ от договора за продажба на стока, Продавачът връща на Потребителя всички извършени от него плащания, включително разходи за доставка, съответстващи на най-евтиния предложен от Продавача начин на доставка. 1. Възстановяването на сумата ще бъде извършено чрез същия метод на плащане, използван от Потребителя. 2. Ако Потребителят, за да упражни правото си на отказ - използва Електронната форма за връщане - средствата ще бъдат върнати по избрания начин и по предоставената от Потребителя банкова сметка. 2. Ако Продавачът не е предложил да вземе Стоките от Потребителя сам, той може да задържи възстановяването на плащанията, получени от Потребителя, докато не получи Стоките обратно или Потребителят предостави доказателство, че ги е изпратил обратно, в зависимост от това кое събитие настъпи първо . 3. Продавачът може да предложи на Потребителя сам да вземе артикула. Ако обаче Продавачът не е направил такова предложение – Потребителят следва да върне стоката на Продавача (или упълномощено от Продавача лице да я вземе) незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата, на която се е отказал от договор. За да спазиш срока е достатъчно да изпратиш обратно артикула преди изтичането му. Стоките, върнати от Потребителя, следва да бъдат изпратени на адреса на седалището на Продавача. 4. Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на Стоката в резултат на използването й по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Стоката. #### § 8. Рекламации 1. Продавачът е длъжен да достави Стоки без физически и правни дефекти и носи отговорност пред Клиента за физически и правни дефекти на закупените Стоки при условията, посочени в Гражданския кодекс. 2. Ако Стоките имат физически или юридически дефекти, Купувачът може да подаде рекламация до Продавача по гаранцията за дефекти: 1. чрез Електронния формуляр за рекламация; 2. писмено на адреса на управление на Продавача или по електронна поща на адрес unitrailer@unitrailer.eu. 3. Уведомлението трябва да посочи дефекта, който според Купувача има стоката, претенциите към Продавача и по възможност да документира съответния дефект. Продавачът е длъжен да отговори на рекламацията в 14-дневен срок от нейното получаване. Ако не отговори на горното време се счита, че рекламацията е уважена. Отговорът на жалбата се предоставя от Продавача на Купувача в писмен вид или на траен носител. 4. Стъпките, които Купувачът трябва да предприеме, за да подаде рекламация, включително начина на доставка на рекламираната Стока до Продавача, са посочени на отделни етапи в Електронния формуляр за рекламация. 5. Ако Продавачът признае рекламацията за основателна: разходите за подмяна, ремонт, включително разходите за доставка, свързани с рекламацията на Стоките, се поемат от Продавача. 6. Продавачът ще провери дали рекламация, подадена от физическо лице, управляващо еднолично дружество, извършващо покупка с непрофесионален характер, е непрофесионална за това лице. Проверката се извършва чрез анализ на PKD кодовете, посочени в Централния регистър и информацията за икономическата дейност. 7. Ако в резултат на жалба, подадена от Потребителя, спорът не е разрешен, Продавачът предоставя на Потребителя изявление на хартиен или друг траен носител за: 1. намерение да кандидатства за започване на производство за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове или съгласие за участие в такива производства или 2. отказ за участие в извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове. #### § 9. Становища 1. В рамките на определен период от време след изпълнение на Поръчката, Клиентът с Акаунт - може да бъде помолен в имейл да добави Оценка на услугата на поръчката и оценка на отделни стоки. Оценката на обработката на поръчки и оценката на отделни стоки е доброволна и безплатна, като за да направите това, кликнете върху връзката, която ви отвежда на отделна страница. Като част от една поръчка - Клиентът има възможност да добави горепосочените Рейтинги само веднъж. 2. Като част от горепосоченото Оценка Клиентът може да даде оценка под формата на звезди от 1 до 5 и да добави словесно изявление, ограничено до 65535 думи. по-горе Оценките се подписват автоматично с името на Клиента и града, посочени от Клиента при регистрация на Акаунта. 3. Оценките се съхраняват и публично представят на уебсайта на Онлайн магазина, както и на уебсайтовете https://zaufaneopinie.idosell.com и https://trustedreviews.idosell.com. 4. Продавачът не проверява по същество, не контролира оценките на поръчката. Купувачът е единствено и независимо отговорен за изявлението, направено като част от Оценките. Продавачът има право да блокира Оценките изцяло или частично при условията, произтичащи от разпоредбите на закона и тези Правила. 5. Недопустимо е да се публикува съдържание, съдържащо невярна, подвеждаща, вулгарна, агресивна, обидна информация или която очевидно се счита за несъвместима с добрите нрави. Също така е неприемливо да се публикува съдържание, което е незаконно, нарушава правата на трети страни или представлява акт на нелоялна конкуренция. 6. Клиентът се задължава да не публикува съдържание, което съдържа връзки към външни уебсайтове, които са с промоционален или рекламен характер или съдържат лични данни на трети лица. Също така е забранено публикуването на незаконно съдържание, по-специално акт на нелоялна конкуренция и т.н. 7. Клиентът носи отговорност за изявленията, които редактира и публикува, по-специално той носи отговорност за нарушаване на права или стоки на трети страни 8. По изрично желание на клиента съдържанието на Ревютата може да бъде скрито от други потребители на Магазина, но оценката под формата на звезди се включва в общата оценка на Магазина и Стоките. #### § 10. Интелектуална собственост 1. Клиентът декларира, че не притежава никакви права, включително авторски или сродни права върху публикуваните от него Оценки и изявления, с изключение на правото да използва Онлайн магазина по начина, определен от него. в Правилника. Клиентът няма право на запис, възпроизвеждане, споделяне, оповестяване или разпространение на съдържание, освен ако такова разрешение произтича от закона или Правилника. 2. Клиентът няма право на каквато и да е намеса в съдържанието, по-специално, той няма право да се намесва в съдържанието, структурата, формата, графиките, механизма на работа или други елементи на Онлайн магазина. 3. Чрез публикуване в онлайн магазина Оценки, които са произведения по смисъла на Закона от 4.2.1994 г. за авторското право и сродните му права - предоставя на Продавача неизключителен и безплатен и неограничен по време и територия лиценз за използване на тези произведения от Продавача, заедно с правото на предоставяне на сублиценз, което включва предоставяне на произведението на обществеността по такъв начин, че всеки да има достъп до него на избрано от него място и време (Интернет). Лицензът се предоставя за всички полета на използване, известни към момента на предоставянето му, по-специално за следните полета на използване: на всеки аудио-визуален или визуален носител, по-специално на аудио-визуални дискове, компактдискове, компютърни дискове, в мултимедийна мрежа , включително интернет и свързаните с него онлайн услуги, и възпроизвеждане, запис, използване в интернет, реклама, възпроизвеждане на записи в електронен вид в компютърна памет и във вътрешни и външни мрежи, 2. използване на цялото или фрагменти или всякакви елементи от произведението с възможност за модификация, произтичаща от същността на даден интернет носител – във всички публикации, по-специално онлайн, дигитални, в бюлетини и информация, самостоятелно или в комбинация с други произведения или фрагменти от произведения; използване изцяло или частично за промоция и реклама, по-специално под формата на аудиовизуални, аудио и медийни реклами. 3. в рамките на търговията с оригинала или копията, на които е записано произведението - маркетинг, заемане, отдаване под наем на оригинала или копията, 4. в рамките на разпространението на произведението по начин, различен от посочения по-горе - публично изпълнение, излагане, показване, възпроизвеждане, излъчване и повторно излъчване, както и предоставяне на произведението на обществеността по такъв начин, че всеки да има достъп до него на избрано от него място и време, 5. използване на произведенията за рекламни и маркетингови цели; 4. Премахването на Акаунта от Клиента или Оценката в съответствие с глава 9, точка 8 не засяга валидността на горния лиценз.

pixel